Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Giới thiệu chung
Chủ đề năm học
GIỚI THIỆU CHUNG
28-11-2015

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế là đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Phòng hoạt động với vai trò chính là đầu mối thực hiện và quản lý các công tác liên quan đến nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường.

Phòng được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập trường và trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Các hoạt động của Phòng có một vai trò quan trọng đối với nhà trường và nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế là đầu mối triển khai và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu. 

 

 

Đơn vị liên kết