Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Quy trình_Biểu mẫu
Chủ đề năm học
Quy trình_Biểu mẫu
STT Tiêu đề Danh mục Download
1 Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Quy định
2 Thông báo số 15 TB_ĐHCN 15.12.2022 Biểu mẫu_Xét khen thưởng thành tích NCKH&CN
3 BM.KTNCKH.03_Danh mục kê khai khen thưởng tập thể cá nhân Biểu mẫu_Xét khen thưởng thành tích NCKH&CN
4 BM.KTNCKH.02_Danh mục kê khai khen thưởng cá nhân Biểu mẫu_Xét khen thưởng thành tích NCKH&CN
5 BM.KTNCKH.01_Tờ trình đề xuất khen thưởng từ đơn vị Biểu mẫu_Xét khen thưởng thành tích NCKH&CN
6 Quy định về quản lý nhóm nghiên cứu Biểu mẫu_Nhóm nghiên cứu
7 Quy định về Quản lý giáo trình tại Trường Quy định
8 Quy định Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
9 Biểu mẫu nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu tiềm năng Biểu mẫu_Nhóm nghiên cứu
10 Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký Sở hữu trí tuệ Hướng dẫn
11 Quy định về xét tuyển và quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Quy định
12 Quy định về cấp học bổng CT Liên kết quốc tế của Trường Quy định
13 TT37/2016/TT-BCT (sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương) Biểu mẫu_Đề tài NCKH Ngoài trường
14 HƯỚNG DẪN CHÈN HÌNH VÀO PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH Hướng dẫn
15 Hướng dẫn đăng ký online Đề tài tài NCKH cấp Trường Hướng dẫn
Đơn vị liên kết