Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Mạng lưới hợp tác quốc tế
Chủ đề năm học
Mạng lưới Hợp tác Quốc tế
19-12-2019

No

Year

Country

University

Type

1

2020

Taiwan

National Chung Hsing University

MOU

2

2020

Taiwan

National Chung Hsing University

Addendum

3

2020

Taiwan

Wufeng University

MOU

4

2019

Taiwan

Lunghwa University of Science and Technology (LHU)

MOU

5

2019

Taiwan

Shu-Te University

Agreement

6

2019

Taiwan

Taipei University of Marine Technology

MOU

7

2019

Taiwan

YuDa University of Science and Technology

MOU

8

2019

Canada

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

MOU

9

2019

Turkey

Ankara University

MOU

10

2019

USA

Angelo State University

Addendum A

11

2019

USA

Angelo State University

Addendum B

12

2019

USA

Angelo State University

Addendum B

13

2019

Bangladesh

Daffodil International University

MOU

14

2019

USA

Angelo State University

Addendum

15

2019

Lao

Souphanouvong University

MOU

16

2019

Myanmar

Technological University Hmawbi

MOU

17

2019

Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia

Letter of Collaboration

18

2019

Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia

MOU

19

2019

Latvia

Riga Technical University

MOU

20

2019

Korea

Inha University

MOU

21

2019

France

Lycee La Croix Rouge La Salle

MOU

22

2019

Taiwan

National I-Shou University

MOU

23

2019

Korea

Dong-Ah Institute of Media and Arts

MOU

24

2018

Germany

University of Applied Sciences Magdeburg - Stendal

Agreement

25

2018

Korea

College of Science, Sungkyunkwan University

MOU

26

2018

USA

ELLACY Global Education

MOU

27

2018

Thailand

King Mongkut University

Agreement

28

2018

USA

Angelo State University

MOU

29

2018

Japan

MODI CO LTD

Agreement

30

2018

USA

Angelo State University

MOU

31

2018

Taiwan

Ilan University

MOU

32

2018

Hungary

Thermowatt Ltd.

MOU

33

2018

Canada

Algonquin College

MOU

34

2017

Germany

Ernst Abbe University of Applied Sciences Jena

MOU

35

2017

Taiwan

National Dong Hwa University

MOU

36

2017

Bulgaria

The University of Forestry - LTU

MOU

37

2017

Hungary

Szent Istvan University

MOU

38

2017

Malaysia

Universiti Malaysia Pahang

MOU

39

2017

Korea

Re-Shaping Development Institute (ReDI)

 

40

2017

Korea

Chosun University

MOU

41

2017

Japan

Hosei University

Agreement

42

2017

USA

University of Potomac

Agreement

43

2017

Japan

JICA

MOU

44

2016

Korea

Kumoh National Institute of Technology

MOU

45

2016

USA

Arizona State University

MOU

46

2016

Korea

Chung Yuan Christian University (CYCU)

MOU

47

2016

Korea

Korea Institute of Energy Research (KIER)

MOU

48

2016

Taiwan

Chung Yuan Christian University (CYCU)

MOU

49

2016

Berlin

Technische Universiti Berlin (TUB) and Herbst Umwelttechnik GmbH (HUT)

MOU

50

2015

Malaysia

Instrasource Malaysia

MOU

51

2015

Taiwan

National Pingtung of Science and Technology (NPUST)

MOU

52

2015

Taiwan

Chung Yuan Christian University (CYCU)

MOU

53

2015

Korea

King Sejong Institute

Agreement

54

2015

Korea

Kyungwoon University

MOU

55

2015

CZECH

Tomas Bata University in Zlín (CZECH)

MOU

Đơn vị liên kết