Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Chức năng nhiệm vụ
Chủ đề năm học
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
28-11-2019

A. Tên đơn vị: 

Tiếng Việt: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tiếng Anh: Office of Science Management and International Affairs

B. Tên viết tắt: 

Tiết Việt: Phòng QLKH&HTQT
Tiếng Anh: SMIAO

C. Chức năng nhiệm vụ:

  1. Chức năng

- Tham mưu và tư vấn cho Hiệu trưởng trong tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, và hợp tác quốc tế nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ và năng lực nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế, phát huy vị thế của Trường trong xã hội.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, và hợp tác quốc tế.

- Đầu mối tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, và hợp tác quốc tế của Trường.

- Kiểm tra và giám sát thực hiện các hoạt động hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, và hợp tác quốc tế.

- Cập nhật, cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và xác nhận hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Chịu trách nhiệm công tác thi đua, khen thưởng về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

  1. Nhiệm vụ

a. Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ. Đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Trường.

- Tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm và các hợp đồng tư vấn do Phòng quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.

- Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến khoa học và công nghệ, tư vấn do Trường quản lý và khai thác. Thống kê các đề tài khoa học do các đơn vị, cá nhân trong Trường tự khai thác.

- Đầu mối quản lý, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đào tạo;  tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của Trường.

- Chủ trì quản lý việc tư vấn chuyển giao, thương mại hoá các kết quả khoa học và công nghệ trong và ngoài nước cho Đảng, Nhà nước, Bộ ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, hình thành các doanh nghiệp khoa học trong Trường.

- Quản lý tổ chức và hoạt động  của các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng của nhà Trường.

- Chủ trì quản lý việc đăng ký và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng tài sản trí tuệ của Nhà trường.

- Chủ trì tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn khoa học; tham mưu cho Ban Giám hiệu phê duyệt công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học, tọa đàm, tập huấn, chương trình liên quan khoa học của đơn vị.

- Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Tham gia vào ban thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư cấp cơ sở (Trường).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo trong Trường.

- Chủ trì công tác thẩm định giáo trình và các học liệu phục vụ công tác đào tạo của Trường.

- Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả khoa học công nghệ và tư vấn.

- Đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng do Phòng quản lý.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn trường.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các cá nhân và đơn vị trong toàn trường.

- Xác nhận lý lịch khoa học của giảng viên, chuyên viên trong toàn trường đảm bảo tính chính xác, trung thực.

- Xác nhận mức độ hoàn thành công việc nghiên cứu khoa học của giảng viên, làm cơ sở cho việc xét các danh hiệu thi đua khen thưởng trong toàn trường.

- Thực hiện tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

b. Hợp tác quốc tế

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn; kế hoạch hợp tác quốc tế, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào thường niên.

- Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và cơ sở giáo dục nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản ký kết, tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Trường.

- Công tác tiếp nhận giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài, lưu học sinh đến làm việc, nghiên cứu, học tập, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật, trao đổi kinh nghiệm quản lý, giao lưu văn hóa tại Trường trong khuôn khổ đã ký kết hợp tác.

- Đề cử công chức viên chức, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ra nước ngoài để đào tạo, học tập bồi dưỡng ngắn hạn, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm quản lý, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được ký kết giữa Trường hoặc các cơ quan cấp trên đối với đối tác nước ngoài.

- Tiếp nhận các phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học; thực hiện và đồng thực hiện các dự án tài trợ quốc tế, các chương trình chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài phục vụ mục tiêu đào tạo; trao đổi tài liệu, sách báo, tạp chí, hợp tác biên soạn giáo trình, tài liệu với các tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định và đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

- Xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài cho công chức viên chức và sinh viên, học viên của Trường.

 

 

Đơn vị liên kết