Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Danh sách ứng viên GS/PGS
Chủ đề năm học
Danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022
30-06-2022

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Thông tin

1

Đoàn Văn Đạt

PGS

Hóa học, Hóa lý

Đại học
Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem tại đây

2

Đoàn Văn Đính

PGS

Kinh tế, Kế toán - Tài chính

Đại học
Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem tại đây

3

Võ Thế Kỳ

PGS

Hóa học, Khoa học vật liệu

Đại học
Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem tại đây

4

Nguyễn Ngọc Sơn

PGS

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đại học
Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem tại đây

5

Hồ Xuân Thịnh

PGS

Cơ học,
Cơ học thủy
khí

Đại học
Việt - Đức

Xem tại đây

6

Lê Đình Vũ

PGS

Hóa học, Hóa phân tích

Đại học
Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh

Xem tại đây

 
Đơn vị liên kết