Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Tổ chức nhân sự
Chủ đề năm học
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
28-11-2019


TRƯỞNG PHÒNG
 

             PGS.TS. TRỊNH NGỌC NAM

             ĐT: 0283.8940 390  nhánh 113

             Email: trinhngocnam@iuh.edu.vn

Quản lý chung: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ các hoạt động và phát triển công tác nghiên cứu khoa học và công tác hợp tác quốc tế của nhà trường. 

Quản lý hoạt động khoa học

Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

Tìm kiếm các đối tác trong HTQT

Tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ NCKH

Thực hiện các nhiệm vụ dưới vai trò hỗ trợ

  • Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tại các đơn vị
  • Nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Thực hiện các nhiệm vụ khác:

  • Công tác nhân sự của phòng
  • Công tác tài chính
  • Khen thưởng và kỷ luật
  • Công tác đảm bảo chất lượng
  • Tham gia các hội đồng: Hội đồng Khoa học và đào tạo của trường, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, …


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

 

            ThS. BÙI ĐÌNH TIỀN

            ĐT: 0283.8940 390  nhánh 568

            Email: buidinhtien@iuh.edu.vn

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Trường

2. Phát triển và quản lý hoạt động KHCN

3. Phụ trách hoạt động và quản lý khoa học

4. Phụ trách công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học

5. Công tác kiểm định về chất lượng trong NCKH của Nhà trường

6. Phụ trách quản lý trang WEB của phòng QLKH &HTQT

7. Tham gia công tác Đảm bảo chất lượng

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

 

          

            TS. PHẠM TRẦN BÍCH THUẬN

            ĐT: 0283.8940 390  nhánh 128

            Email: phamtranbichthuan@iuh.edu.vn

1. Phụ trách công tác đối ngoại

2. Tham gia các dự án quốc tế

3. Phụ trách hoạt động đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ.

4. Tham gia công tác Đảm bảo chất lượng

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN
 

             ThS. NGUYỄN THỊ LỤA

             ĐT: 0283.8940 390  nhánh 568

             Email: nguyenthilua@iuh.edu.vn

 

1. Phụ trách chính về Đề tài NCKH cấp ngoài Trường (Nhà nước, Nafosted, Bộ, Tỉnh, Thành phố)

2. Hỗ trợ công tác cho nhóm thư ký hành chính của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng chức danh GS cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

3. Xét thưởng Bài báo khoa học

- Thực hiện các thủ tục thanh toán xét thưởng bài báo khoa học (ISI, SCOPUS).

- Thanh toán bài báo khoa học của tạp chí trong nước và quốc tế khác.

- Quản lý thông tin về bài báo khoa học và hồ sơ bài báo khoa học.

4. Phụ trách hoạt động hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên hưởng phụ cấp Tiến sĩ trở lên theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

5. Phụ trách hoạt động công đoàn của Phòng

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

      

            CN. NGUYỄN DIỆU LINH

            Tel: 0283.8940 390  nhánh 568

            Email: nguyendieulinh@iuh.edu.vn

1. Quản lý,  phát triển và hỗ trợ trong hoạt động NCKH

- Phụ trách tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên và hỗ trợ sinh viên tham gia các giải nghiên cứu khoa học đối với Sinh viên.

- Phụ trách các công việc liên quan đến Giải thưởng Eureka Sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. Quản lý Hồ sơ đề tài NCKH cấp Trường.

3. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ThS. NGUYỄN MINH TÚ ANH

            Tel: 0283.8940 390  nhánh 278

            Email: nguyenminhtuanh@iuh.edu.vn

1. Phụ trách công tác đối ngoại

- Tiếp nhận và xử lý thông tin với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các trường đối tác nước ngoài, các tập đoàn, công ty có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết

- Hỗ trợ tiến hành đàm phán, xây dựng, triển khai các dự án quốc tế.

2. Tham gia vào các dự án quốc tế của Trường

3. Phụ trách các chuyến đi công tác nước ngoài cho Ban Giám hiệu, đoàn trường (cán bộ, giảng viên, sinh viên).

4. Tham gia công tác Đảm bảo chất lượng

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

             CN. ĐOÀN THỊ HỒNG GẤM

             Tel: 0283.8940 390  nhánh 568

             Email: doanthihonggam@iuh.edu.vn

 

1. Phụ trách Hồ sơ liên quan đến Lý lịch khoa học toàn trường.

2. Phụ trách Hồ sơ Giáo trình, Tài liệu học tập.

3. Phụ trách thanh toán xét thưởng bài báo IUH.

4. Thực hiện công tác hành chính, phụ trách văn phòng phẩm.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

                

1. Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ của trường.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Sáng chế/GPHI, KDCN, Nhãn hiệu, Quyền tác giả, Quyền liên quan).

3Quản lý hoạt động tổ chức khoa học (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi khoa học, báo cáo khoa học, tập huấn) cấp Trường.

4. Quản lý công tác Chuyên môn Hội nghị Khoa học trẻ (YSC).

5. Hỗ trợ công tác dịch tài liệu.

6. Phụ trách công tác đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ.

7. Tham gia công tác Đảm bảo chất lượng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

         ThS. BẠCH THỊ LÊ

         Tel: 0283.8940 390  nhánh 568

         Email: bachthile@iuh.edu.vn

 

1. Hỗ trợ công tác tiếp đón khách quốc tế làm việc, lên kế hoạch, chương trình làm việc với các đoàn khách quốc tế.

2. Hỗ trợ công tác dịch tài liệu.

3. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn cấp trường

4. Phụ trách công tác 5S.

5. Quản lý dự án quốc tế.

6. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

         

         ThS. NGUYỄN THỊ HOÀI TÂN

         Tel: 0283.8940 390  nhánh 278

         Email: nguyenthihoaitan@iuh.edu.vn

 

1. Phụ trách hoạt động tổ chức khoa học hội nghị, hội thảo.

2. Phụ trách nhiệm vụ hành chính, văn thư, lên lịch công tác phòng ban.

3. Phụ trách công việc liên quan đến nhóm nghiên cứu.

4. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

         ThS. MILES FAHLMAN

         Tel: 0283.8940 390  nhánh 568

          Email: miles.fahlman@iuh.edu.vn

1. International partnerships coordinator responsible for matching educational institutions from Canada to IUH in Viet Nam.
2. Coordinating academic partnerships in 3+1 or 2+2 configurations to get Vietnamese students international education experience and certification.
3. Coordinating student exchange programs between IUH and international schools from Canada and around the world.
4. Seek out funding to support international education projects on behalf of IUH.
5. Intercultural and language training in the Foreign Languages Department of IUH.
6. Published research activities (University of Saskatchewan College of Medicine) on behavioral studies and infectious disease in Canada and in Asia, including Vietnam.
7. Master of Arts (MA) Anthropology, Bachelor of Science (BSc) Human Physiology, and Bachelor of Arts (BA) Anthropology.

 

 

 

        

1. Phụ trách công tác tiếp đón khách quốc tế, hỗ trợ lên kế hoạch và chương trình làm việc với các đoàn khách quốc tế.

2. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn cấp trường.

3. Viết tin cho các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế.

4. Hỗ trợ công tác Chuyển giao công nghệ

5. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

         ThS. NGUYỄN PHÚC THÙY DƯƠNG

         Tel: 0283.8940 390  nhánh 278

          Email: nguyenphucthuyduong@iuh.edu.vn

1. Hỗ trợ công tác liên lạc và tiếp đón khách quốc tế.

2. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo.

3. Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài.

4. Phụ trách công tác dịch tài liệu Tiếng Anh

5. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

 

Đơn vị liên kết