Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn
Chủ đề năm học
Tập huấn Tổng quan về Quyền tác giả - Quyền liên quan
11-12-2021
Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thu hút đầu tư, góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Nhằm cung cấp và trang bị cho giảng viên/học viên/sinh viên trong Trường các quy định pháp lý trong lĩnh vực này; đồng thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên liên quan, qua đó thúc đẩy bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam nói chung và tại Trường nói riêng trong thời gian tới. Phòng QLKH&HTQT tổ chức tập huấn Tập huấn Tổng quan về Quyền tác giả - Quyền liên quan.
 
 
Cụ thể như sau:
1. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
2. Thời gian tổ chức: 9h00 - 11h00 ngày 28/12/2021
3. Đăng ký: 
     - Thời hạn đăng ký: Trước ngày 26/12/2021
4. Đối tượng: Giảng viên, nhân viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
5. Số lượng: 100
6. Nội dung:
- Tổng quan về các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Tổng quan về tình hình thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.
- Giới thiệu về các điều ước quốc tế và tình hình hội nhập, hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Tình hình đăng ký về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 
 
Chi tiết liên hệ:
Mr. Hồ Văn Thái
Chuyên viên_Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
T: 0843210395
E: hovanthai@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết