Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn
Chủ đề năm học
Hội nghị Khoa học Trẻ lần 4 năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 14/10/2022
09-09-2022

Hội nghị Khoa học Trẻ lần 4 năm 2022 hiện đã hoàn tất cơ bản các ấn phẩm của Hội nghị (Kỷ yếu, Tuyển tập tóm tắt). Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Quá trình tổ chức Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày:

– Ngày 13/10/2022: trưng bày và chấm poster

– Ngày 14/10/2022: ngày Hội nghị chính thức, gồm Phiên toàn thể, Phiên báo cáo ở 05 lĩnh vực chuyên môn và công bố kết quả.

Số lượng các báo cáo oral ở mỗi lĩnh vực chuyên môn là 05 báo cáo.

Số lượng poster ở các lĩnh vực lần lượt là:

  • Llĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn 05 poster; 
  • Hoá-sinh-thực phẩm-môi trường 05 poster;
  • Điện-Điện tử-Công nghệ thông tin 05 poster;
  • Cơ khí-Xây dựng mỗi lĩnh vực 05 poster;
  • Lĩnh vực Kinh tế 05 poster.

Việc lựa chọn các bài báo khoa học tham dự Hội nghị để báo cáo dạng poster và oral do thành viên ở các Tiểu ban khoa học của Hội nghị thực hiện từ danh mục chi tiết các bài báo toàn văn đã được chấp nhận đăng trong các ấn phẩm của Hội nghị.

Ban tổ chức sẽ gởi thông báo chi tiết trên trang web Hội nghị cũng như gởi đến tác giả, nhóm tác giả về lịch trình chi tiết của hai ngày hội nghị cũng như các form mẫu poster, báo cáo oral, link đăng ký tham dự của các phiên Hội nghị.

Trân trọng./.

TM/ BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG BAN

PGS. TS. Trịnh Ngọc Nam

Đơn vị liên kết