Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Hỗ trợ ngôn ngữ (Tiếng Anh)
Chủ đề năm học
Thông tin về việc hỗ trợ công tác biên tập và chỉnh sửa ngữ pháp, cấu trúc Tiếng Anh cho các bài báo khoa học
25-09-2023

Nhằm hỗ trợ công tác biên tập và chỉnh sửa hình thức và ngữ pháp Tiếng Anh cho các bài báo khoa học nộp đăng ở các tạp chí quốc tế uy tín, Phòng QLKH&HTQT đã đề xuất thành lập Ban Biên tập bài báo tiếng Anh tại nhà trường như sau:
1. Đội ngũ biên tập: Các giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học đang hợp tác với Trường.Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đơn vị quản lý: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
3. Nội dung công việc thực hiện:  Chỉnh sửa bài báo khoa học về ngữ pháp, chính tả, lựa chọn từ, cấu trúc câu, văn phong bài báo, góp ý và đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa về nội dung. Đồng thời, bảo mật thông tin tuyệt đối bài báo và thông tin tác giả/nhóm tác giả. Lưu ý:  Nội dung công việc này không làm thay đổi thông tin khoa học của bản thảo bài báo khoa học. Kết thúc công việc, đại diện tác giả/nhóm tác giả sẽ nhận Giấy chứng nhận (Certificate of English Editing) và file mềm của bản thảo bài báo khoa học.
4. Bản quyền (copyright): Quyền sở hữu và quyền tác giả của bài báo sau (khi thực hiện biên tập) thuộc về tác giả/nhóm tác giả nộp bài.
5. Quy trình thực hiện: Các bản thảo được chấp nhận sẽ trải qua quá trình biên tập. Sau đó, bản thảo sẽ được chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn để bình duyệt và kiểm tra ngữ pháp đã được sửa đổi. Sau khi hoàn thành, bản thảo sẽ được trả lại cho người biên tập để hiệu đính lần cuối trước gởi lại cho tác giả.
*Công việc hỗ trợ này là hoạt động có thu phí theo chủ trương được phê duyệt của nhà trường.
5. Liên hệ: Phòng QLKH&HTQT (Điện thoại: (028) 38940 390 ext: 278; Email: papersupport@iuh.edu.vn)
(Lưu ý: Tác giả/nhóm tác giả liên lạc trước với chuyên viên qua điện thoại hoặc email trước khi nộp bản thảo bài báo vào papersupport@iuh.edu.vn)

Đơn vị liên kết