Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Thông tin
Chủ đề năm học
Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023
24-11-2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ cơ cấu vị trí giáo sư, phó giáo sư theo vị trí việc làm và theo tình hình thực tế, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc bổ nhiệm năm 2023 như sau:

1. Chi tiết thông báo: Xem tại đây.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Nhà trường thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Download tại đây).

- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

- Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

Ứng viên nộp hồ sơ về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế  - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028 38 940 390 ext 568). Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày 29/11/2023.

Trân trọng,

 

 

Đơn vị liên kết