Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
Chủ đề năm học
STT Tiêu đề Danh mục Download
16 Hướng dẫn đăng ký tổ chức Hội thảo Hướng dẫn
17 Hướng dẫn đăng ký xét thưởng bài báo ISI/SCOPUS Hướng dẫn
18 Hướng dẫn đăng nhập phần mềm Lý lịch khoa học Hướng dẫn
19 01_Phiếu đăng ký Biểu mẫu_Nhóm nghiên cứu
20 02_Lý lịch khoa học của Trưởng nhóm Biểu mẫu_Nhóm nghiên cứu
21 Biểu mẫu giáo trình Biểu mẫu_Giáo trình
22 01_Hồ sơ Đăng ký xét duyệt đề tài Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
23 02_Hồ sơ báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
24 03_Hồ sơ nghiệm thu đề tài Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
25 04_Thanh lý_Quyết toán Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
26 Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka (IUH) Biểu mẫu_Đề tài NCKH Cấp trường
27 Luật khoa học công nghệ và các văn bản pháp quy Luật
28 Luật sở hữu trí tuệ Luật
29 Bộ Luật Dân sự Luật
30 Quy chế Quản trị Tài sản trí tuệ (IUH) Quy định
Đơn vị liên kết